(Minghui.org) 31 grudnia 2019 roku praktykujący Falun Dafa z Tokyo zorganizowali pokojowy apel przed chińską ambasadą sprzeciwiający się 20-letnim prześladowaniom. Trzymali banery z napisami „Falun Dafa jest dobre” i „Stop prześladowaniom”. Wielu ludzi spowalniało jazdę samochodem, aby móc przeczytać napisy.

Falun Dafa practitioners from Tokyo peacefully protested in front the Chinese Embassy on New Year's Eve, December 31, 2019.

31 grudnia 2019 roku praktykujący Falun Dafa z Tokyo zorganizowali pokojowy apel przed chińską ambasadą.

While the world celebrates and welcomes a new year and a new decade, thousands of Falun Dafa practitioners are still jailed or have been killed by the communist regime.

Podczas, gdy świat świętował i witał nowy rok i nową dekadę, tysiące praktykujących Falun Dafa jest nadal więzionych lub zabijanych przez reżim komunistyczny.

Like practitioners around the world, Falun Dafa practitioners in Japan have peacefully opposed the persecution and clarified the truth to the public for more than 20 years.

Tak jak praktykujący na całym świecie, praktykujący Falun Dafa w Japonii pokojowo przeciwstawiali się prześladowaniom i wyjaśniali prawdę ludziom przez ponad 20 lat.

Practitioners from Tokyo have protested in front of the Chinese Embassy every New Year's Eve for many years. They also continue their peaceful sitting protest during the day.

Praktykujący z Tokyo protestowali przed chińską ambasadą w sylwestra przez wiele lat. Za dnia również systematycznie organizują swój pokojowy protest na siedząco.

Falun Dafa, also known as Falun Gong, is an advanced cultivation practice of mind and body, first introduced to the public by Mr. Li Hongzhi in 1992 in China. Since then, millions of people in over 100 countries around the world have taken up the peaceful spiritual practice. The Chinese communist regime launched a brutal persecution of Falun Dafa in 1999, which is still ongoing today.

Falun Dafa, znane także jako Falun Gong jest zaawansowaną praktyką kultywacyjną ciała i umysłu, po raz pierwszy upublicznioną przez pana Li Hongzhi w 1992 roku w Chinach. Od tego czasu miliony ludzi w ponad 100 krajach na świecie rozpoczęły praktykowanie tej pokojowej praktyki duchowej. Chiński reżim komunistyczny rozpoczął brutalne prześladowania Falun Dafa w 1999 roku, które trwają do dziś.

Kategoria: Wiece i apele