Tortury psychiatryczne

Artykuły w tym dziale traktują o nadużyciach psychiatrii i fizycznych oraz psychicznych torturach, których praktykujący Falun Gong doświadczają w chińskich instytucjach psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Zupełnie zdrowi praktykujący są często wysyłani do szpitali psychiatrycznych w celu 1) dyskredytowania Falun Gong i 2) zwiększyć presję na tych, którzy trwają przy wierze.

Traktowanie ludzi w tych instytucjach jest nieludzkie, często ma miejsce wstrzykiwanie praktykującym niebezpiecznych, psychoaktywnych substancji, które niszczą system nerwowy. Terapia elektrowstrząsowa jest również często wykorzystywana jako forma kary za nieodrzucenie swojej wiary.

Organizacje takie jak Światowe Stowarzyszenie Psychiatryczne (WPA), Human Rights Watch i Geneva Psychiatric Treatment Committee raportowały na temat nadużyć psychiatrii w Chinach. Światowe Stowarzyszenie Psychiatryczne próbowało rozpocząć badania nadużyć wobec praktykujących Falun Gong w chińskich szpitalach psychiatrycznych, ale wielokrotnie otrzymało odmowę dostępu.