(Minghui.org) 5 października 2021 roku władze hrabstwa Fairfax uchwaliły rezolucję potępiającą prześladowania Falun Gong przez Komunistyczną Partię Chin oraz grabież organów od praktykujących Falun Gong i innych więźniów sumienia. To już 20. samorząd w stanie Wirginia, który podjął taką uchwałę.

Rezolucja hrabstwa Fairfax została uchwalona niedługo po tym, jak 19 sierpnia 2021 roku Rada Miasta Port Royal przyjęła 19. rezolucję, w której zdecydowanie potępiono praktykę pozyskiwania narządów od żywych osób oraz wezwano rząd USA do podjęcia przeciwko temu konkretnych działań.

Zebranie Rady Miasta w hrabstwie Fairfax, 5 października 2021 r.

Falun Gong, znane również jako Falun Dafa, to duchowa dyscyplina, która została upubliczniona w 1992 roku w Changchun w Chinach. W ciągu zaledwie siedmiu lat stała się bardzo popularna, przyciągając setki milionów praktykujących. Po tym jak w 1999 roku Komunistyczna Partia Chin rozpoczęła prześladowania Falun Gong, niezliczona liczba praktykujących była torturowana aż do śmierci albo została zabita w celu pozyskania ich organów.

Według Departamentu Zdrowia USA średni czas oczekiwania na przeszczep wątroby w USA w 2007 roku wyniósł 114 tygodni przy 5890 dawcach wątroby. Natomiast średni czas oczekiwania na przeszczep nerki wynosił 160 tygodni.

W Chinach, które do 2010 roku nie miały systemu dawstwa narządów, liczba przeszczepów narządów gwałtownie wzrosła od 1999 roku, a średni czas oczekiwania na przeszczep wątroby wynosił dwa tygodnie.

Zgodnie z relacjami z pierwszej ręki praktykujących Falun Gong na temat prześladowań, które przekazywane są serwisowi Minghui.org, wielu praktykującym pobierano krew i poddawano ich badaniom fizykalnym, co najprawdopodobniej nie było czynione dla ich zdrowia, wziąwszy pod uwagę, jak brutalnie byli torturowani. Ciała pewnych praktykujących, którzy zmarli w areszcie, były pozbawione również ważnych organów. Władze jednak nie podały żadnych wyjaśnień tego stanu rzeczy.

Przedstawiciele stanu Wirginia: Stany Zjednoczone powinny wprowadzić sankcje gospodarcze, aby powstrzymać grabież organów od żywych osób w Chinach

Przedstawiciel stanu Wirginia David Bulova

David Bulova, reprezentant 37. okręgu Wirginii, powiedział 5 października 2021 roku korespondentowi Minghui, że bardzo się cieszy z postępu prac nad rezolucjami w jego rodzinnym stanie. Powiedział, że przymusowa grabież organów to straszna tragedia i coś co podważa najbardziej podstawowe wartości człowieczeństwa.

W lipcu 2020 roku deputowany stanu Wirginia David Bulova napisał list, który podpisało 48 jego kolegów i w którym wezwano rząd USA do podjęcia działań w celu powstrzymania tych okrucieństw w Chinach.

Reprezentanci wezwali Departament Stanu USA, by pomógł podnieść świadomość Amerykanów na temat istnienia procederu przymusowej grabieży organów w Chinach. W liście podkreślono również, że w Chinach ujawnienie tych okrucieństw, może skutkować drastycznym odwetem ze strony władz. „Piszemy ten list w solidarności z ocalonymi i tymi, którzy nie mają już głosu. Prosimy aby dzięki waszemu przywództwu oraz zdolności Stanów Zjednoczonych do wywierania nacisku, zapewnić, że w przyszłym roku nie będziemy obchodzić 22 rocznicy prześladowań”.

Deputowany stanu Wirginia David Bulova powiedział korespondentowi Minghui: „Bez względu na to kto jest ofiarą [grabieży organów], niezależnie od tego gdzie ma to miejsce, jest bardzo ważne byśmy wszyscy razem sprzeciwili się przymusowej grabieży organów. Byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem w Wirginii przewodniczyć staraniom zmierzającymi do przygotowania listu potępiającego [grabież organów] i wzywającego nasz rząd federalny do zajęcia zdecydowanego stanowiska wobec przymusowej grabieży organów”.

Dodał, że przymusowa grabież organów jest „z pewnością rodzajem ludobójstwa”. Powiedział, że istnieją dwa sposoby, aby obecna administracja skutecznie powstrzymała tę zbrodnię. Jednym z nich jest głośne krytykowanie Komunistycznej Partii Chin za tę zbrodnię, a drugim jest wprowadzenie sankcji ekonomicznych wobec KPCh.

Członek zarządu hrabstwa Fairfax: To musi być powstrzymane

Członek zarządu hrabstwa Fairfax John W. Foust

Rezolucja uchwalona w hrabstwie Fairfax została wniesiona przez członka zarządu Johna W. Fousta. Powiedział on korespondentowi Minghui, że „[przymusowa grabież organów] jest nieludzkim i nikczemnym czynem”.

Foust ma nadzieję, że rezolucja posłuży lokalnym mieszkańcom jako ostrzeżenie, by dołożyli należytej staranności w celu poznania źródła pochodzenia organu, zanim wybiorą się do Chin, by poddać się operacji transplantacji. Wezwał również Komunistyczną Partię Chin, by umożliwiła środowisku międzynarodowemu przeprowadzenie niezależnego śledztwa.

„Jeśli to się dzieje, to jest to okropne i powinno zostać powstrzymane” – powiedział.

***

Poniżej znajduje się tekst rezolucji uchwalonej przez hrabstwo Fairfax.

Fairfax County, Virginia

Rada Organów Nadzoru hrabstwa Fairfax w Wirginii

REZOLUCJA

W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA STOPNIA ŚWIADOMOŚCI W KWESTII OBAW ZWIĄZANYCH Z PODRÓŻOWANIEM DO CHIN W CELU PODDANIA SIĘ TRANSPLANTACJI ORGANÓW.

MAJĄC NA UWADZE, że praktyka Falun Gong stała się niezwykle popularna w Chinach pod koniec lat 90-tych, a liczne szacunki określały liczbę praktykujących na ponad siedemdziesiąt milionów (70 000 000); oraz

MAJĄC NA UWADZE, że Falun Dafa zostało upublicznione w hrabstwie Fairfax w 1996 roku, a także, iż założono zarówno w hrabstwie jak i we Wspólnocie istnieje wiele punktów ćwiczeń prowadzonych przez wolontariuszy, które uczą za darmo mieszkańców Wirginii prostych w nauce i przyjemnych ćwiczeń; oraz

ZWAŻYWSZY, że w czerwcu 2016 roku Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych jednogłośnie uchwaliła Rezolucję nr 343, w której potępiono systematyczną, usankcjonowaną przez państwo grabież organów od praktykujących Falun Gong i innych więźniów sumienia; oraz

MAJĄC NA UWADZE, że ten problem był rzadko omawiany przez media; oraz

ZWAŻYWSZY, że mieszkańcy hrabstwa Fairfax powinni być w pełni poinformowani o możliwym źródle pochodzenia organu, zanim podejmą decyzję o wyjeździe do Chin w celu poddania się transplantacji, a Rada Organów Nadzoru hrabstwa Fairfax pragnie pomagać w podnoszeniu świadomości tych kwestii.

STĄD TEŻ POSTANAWIA SIĘ, że Rada Organów Nadzoru hrabstwa Fairfax potępia prześladowania Falun Gong przez chiński reżim komunistyczny, potępia pobieranie narządów od więźniów sumienia w Chinach oraz wykorzystywanie więźniów sumienia do niewolniczej pracy; oraz

DALEJ POSTANAWIA SIĘ, że pracownicy hrabstwa mają podjąć wysiłki na rzecz informowania mieszkańców i środowiska medycznego w hrabstwie Fairfax o ryzyku związanym z podróżą do Chin w celu przeszczepu narządów, aby tym sposobem ochronić obywateli przed staniem się nieświadomymi współuczestnikami sponsorowanej przez państwo przymusowej grabieży organów od więźniów sumienia; oraz

POSTANAWIA SIĘ, że kopia tej rezolucji zostanie przekazana gubernatorowi Wirginii, Zgromadzeniu Ogólnemu Wirginii, członkom delegacji kongresowej Wirginii i dwóm senatorom USA oraz Departamentowi Zdrowia Wirginii.

Przyjęto 5 dnia października 2021 roku, Fairfax, Wirginia

***

Poniżej znajduje się tekst rezolucji uchwalonej przez miasto Port Royal.

Miasto Port Royal

Rezolucja w sprawie edukacji mieszkańców Port Royal i środowiska medycznego na temat zagrożeń związanych z podróżą do Chin w celu przeszczepu narządów w świetle ostatnich doniesień o sponsorowanym przez państwo pozyskiwaniu narządów od więźniów sumienia

ZWAŻYWSZY, że szczegółowe i wiarygodne raporty ujawniły zbrodnię masowego zabijania więźniów sumienia w Chińskiej Republice Ludowej, głównie praktykujących chińską praktykę duchową Falun Gong, ale także innych religii i grup mniejszości etnicznych, w celu pozyskania ich narządów do przeszczepów; oraz

ZWAŻYWSZY, że Trybunał dla Chin, niezależny trybunał, który obradował w Londynie pod przewodnictwem Sir Geoffreya Nice’a, który był oskarżycielem w Międzynarodowym Trybunale Karnym dla byłej Jugosławii, orzekł w dniu 18 czerwca 2019 roku, po trwającym rok dochodzeniu, że w Chinach wciąż zabija się więźniów dla ich organów, a ofiarami tego procederu są zwolennicy ruchu Falun Gong; oraz

MAJĄC NA UWADZE, że w raporcie Freedom House z 2017 roku pt. „The Battle for China’s Spirit” stwierdzono, że „dostępne dowody sugerują, że przymusowe pobieranie narządów od więźniów Falun Gong w celu sprzedania ich na potrzeby operacji transplantacji, odbywało się na dużą skalę i najprawdopodobniej ma miejsce”; oraz

ZWAŻYWSZY, że w raporcie śledczym opublikowanym w czerwcu 2016 roku przez prawnika zajmującego się prawami człowieka Davida Matasa, byłego kanadyjskiego sekretarza stanu ds. Azji i Pacyfiku Davida Kilgoura oraz dziennikarza Ethana Gutmanna, oszacowano, że Chiny przeprowadzają transplantacje w skali „przemysłowej, w zarządzanym przez państwo systemie transplantacji organów, który jest kontrolowany i finansowany przez politykę krajową oraz obejmuje zarówno wojskowy, jak i cywilny system opieki zdrowotnej”; oraz

ZWAŻYWSZY, że Falun Gong, duchowa praktyka obejmująca medytacyjne ćwiczenia „qigong” oraz skoncentrowana na wartościach prawdy, życzliwości i cierpliwości, stała się pod koniec lat 90. coraz bardziej popularna w Chinach, a liczne szacunki określały liczbę praktykujących na ponad siedemdziesiąt milionów (70 000 000); oraz

ZWAŻYWSZY, że w lipcu 1999 roku Komunistyczna Partia Chin rozpoczęła brutalne, ogólnokrajowe prześladowania mające na celu wykorzenienie duchowej praktyki Falun Gong. Setki tysięcy praktykujących Falun Gong zostało nielegalnie uwięzionych w chińskich obozach reedukacji przez pracę, aresztach i więzieniach, gdzie fizyczne i psychiczne tortury są powszechne; oraz

ZWAŻYWSZY, że w czerwcu 2016 roku Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych jednogłośnie przyjęła Rezolucję nr 343 potępiającą systemową, usankcjonowaną przez państwo grabież organów od praktykujących Falun Gong i innych więźniów sumienia; oraz

ZWAŻYWSZY, że mieszkańcy miasta Port Royal powinni być w pełni poinformowani o możliwym źródle pochodzenia organu, zanim podejmą decyzję o wyjeździe do Chin w celu poddania się transplantacji, a Rada Miasta powinna pomagać w podnoszeniu świadomości w tym zakresie.

DLATEGO POSTANAWIA SIĘ, że Rada Miasta Port Royal stanowczo potępia prześladowania Falun Gong i grabież organów od więźniów sumienia, które przeprowadzane są przez Komunistyczną Partię Chin i usankcjonowane przez państwo; oraz

DALEJ POSTANAWIA SIĘ, że wzywa się rząd Stanów Zjednoczonych do dokładnego zbadania praktyk transplantacji narządów w Chinach i podjęcia wszelkich uzasadnionych działań w celu położenia kresu praktyce pozyskiwania narządów od niewyrażających na to zgody praktykujących Falun Gong; oraz

DALEJ POSTANAWIA SIĘ, że mieszkańcy i środowisko medyczne w Port Royal oraz najbliższym regionie, mają zostać poinformowani o ryzyku związanym z podróżą do Chin w celu przeszczepu narządów, aby tym sposobem ochronić obywateli przed staniem się przed staniem się nieświadomymi współuczestnikami sponsorowanej przez państwo przymusowej grabieży organów od więźniów sumienia; oraz

POSTANAWIA SIĘ, że kopia tej rezolucji zostanie przekazana gubernatorowi Wirginii, Zgromadzeniu Ogólnemu Wirginii, członkom delegacji kongresowej Wirginii i dwóm senatorom USA oraz Departamentowi Zdrowia Wirginii.

Przyjęto 19 sierpnia 2021 roku

Burmistrz Alex Long

Wszystkie artykuły, grafiki i treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Powielanie niekomercyjne jest dozwolone, ale wymaga podania tytułu artykułu i linku do oryginalnego artykułu.

Wersja po angielsku: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/11/196126.html

Wersja po chińsku: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/10/美国弗州议员-所有人都应反对活摘器官-432383.html