(Minghui.org) Istnieje chińskie powiedzenie, które brzmi: „Urzędnik państwowy ma wiele okazji do robienia dobrych uczynków”. Oznacza to, że urzędnicy państwowi mogą wykorzystywać swoją władzę, aby przynosić korzyści ludziom i ulepszać społeczeństwo. Oznacza to, że mają oni możliwość czynienia dobrych uczynków i gromadzenia cnoty. Pomimo napotykania różnego rodzaju trudności i pokus, mogą dawać społeczeństwu dobry przykład okazując życzliwość i wytrwałość.

Funkcjonariusze organów ścigania są jedną z grup urzędników państwowych, którzy mają wiele szans na gromadzenie cnoty. Yuanshi Shifan (The Yuan Family Education) z dynastii Song napisał: „Ludzie w starożytności mówili, że ci, którzy zajmują się sprawami kryminalnymi, mają zwykle więcej cnoty, a ich potomstwo będzie zamożne. Mówili, że ci, którzy przynoszą korzyści innym bez informowania ich o tym, będą błogosławieni”. Jednym z przykładów takiej osoby jest Guo Gong, który żył w czasach Wschodniej Dynastii Han (25-220 r. n.e.).

Niekonfliktowanie prawa i władzy

Według Księgi Późnego Han (The Book of the Later Han), Guo poszedł w ślady swego ojca, aby studiować prawo, nauczać prawa, a później zostać urzędnikiem państwowym. W erze cesarza Ming wysoki urzędnik o imieniu Dou Gu wyruszył do walki z Hunami. Inny urzędnik, Qin Peng, był jego generałem-porucznikiem. Pewnego razu Qin, w oparciu o prawo wojskowe, wykonał w swoim regionie na kimś egzekucję. Dou złożył skargę na to arbitralne działanie, prosząc cesarza o egzekucję Qina. Cesarz zapytał o zdanie wyższych urzędników i wszyscy oprócz Guo zgodzili się z Dou.

„Zgodnie z prawem, Qin ma uprawnienia do przeprowadzenia egzekucji” - wyjaśnił Guo.

„Dou jest generałem, więc ma zwierzchnią władzę. Jak Qin mógł sam zadecydować o przeprowadzeniu egzekucji?”- zapytał cesarz.

Guo powiedział, że władza Dou była zwykle ograniczona do działań wojskowych. Ponadto Qin i Dou nie znajdowali się w tym samym miejscu. Prawo wojskowe pozwala generałowi porucznikowi na pewną elastyczność w podejmowaniu decyzji w zależności od konkretnej sytuacji. Dlatego Qin nie popełnił przestępstwa.

Ostatecznie cesarz zaakceptował rekomendację Guo i nie wykonał egzekucji na Qinie.

Domniemanie niewinności

Księga Późnego Han dokumentuje inną historię o Guo. Dwóch braci zostało aresztowanych za zabicie człowieka, ale nie było jasne, który z nich był głównym sprawcą. Ponieważ starszy z braci nie zadbał o dobre wykształcenie młodszego, cesarz Ming uznał go za bardziej odpowiedzialnego i zatwierdził jego egzekucję, oszczędzając młodszego.

Kiedy jednak doradca cesarza, Sun Zhang, wydał takie zarządzenie, popełnił błąd i powiedział, że obaj bracia zostaną straceni. Po usłyszeniu tego, minister cesarza oskarżył go o „sfałszowanie zarządzenia” i wniósł o jego egzekucję. Sun powiedział, że był to błąd i nie zrobił tego celowo. O opinię w tej sprawie cesarz poprosił Guo.

„Sun powinien zapłacić grzywnę" - powiedział Guo.

„Ale on sfałszował zarządzenie. Dlaczego miałby tylko zapłacić grzywnę?” - zapytał cesarz.

Cesarz zawsze twierdził, że prawo rozróżnia celowe działanie od zaniedbania. Sun dopuścił się zaniedbania i dlatego kara powinna być łagodna.

„Sun i sprawcy pochodzą z tego samego hrabstwa. Podejrzewam, że zrobił to celowo i dlatego jest to niewybaczalne” - powiedział cesarz.

„Wszyscy przestrzegamy prawa Niebios, które jest prawe i sprawiedliwe. Domniemanie niewinności nie pozwala nam ukarać kogoś, jeśli nie ma dowodów” - wyjaśnił Guo.

Cesarz zgodził się i życie Sun również zostało ocalone.

Przebaczenie i wielkoduszność

Za panowania cesarza Zhang, pewnego razu udzielił on amnestii wszystkim przestępcom, którzy otrzymali karę śmierci i zostali zatrzymani przed kwietniem tego roku. Oznaczało to, że wszystkie ich przestępstwa zostaną obniżone o jeden poziom i zostaną wysłani do Jincheng (w dzisiejszej Korei Północnej), aby strzec granicy. Amnestia nie dotyczyła jednak zbiegłych przestępców.

Guo powiedział cesarzowi: „Ponad 10 000 przestępców skazanych na karę śmierci uciekło, a większość z nich została ponownie aresztowana i zabrana do więzienia już po ogłoszeniu amnestii. W rezultacie wszyscy otrzymali surową karę i nie zostali objęci amnestią”.

Guo powiedział, że amnestia ma na celu ochronę życia ludzi. Zaproponował zastosowanie amnestii dla więźniów skazanych na karę śmierci, którzy uciekli przed jej ogłoszeniem. Miałoby to chronić ich życie i dać im szansę na przyczynienie się do ochrony granicy. Cesarz zgodził się na amnestię.

Prowadząc sprawy sądowe, Guo skupiał się na przebaczaniu i wielkoduszności. Pewnego razu doradził cesarzowi zmianę 41 przestępstw na lżejsze, a cesarz zatwierdził wszystkie zmiany. Historycy udokumentowali, że Guo został później awansowany, a wielu jego potomków zostało pobłogosławionych, stając się wysokimi rangą oficerami.

Podsumowanie

Starożytne powiedzenie „urzędnik państwowy ma wiele okazji do czynienia dobrych uczynków” ma wciąż zastosowanie. Obecnie w Chinach dziesiątki milionów praktykujących Falun Gong jest dyskryminowanych i źle traktowanych za wiarę w Prawdę - Życzliwość - Cierpliwość. Gdyby urzędnicy państwowi postępowali zgodnie ze swoim sumieniem i pomagali niewinnym praktykującym, utorowaliby lepszą przyszłość dla siebie i swoich rodzin.

Jeśli urzędnicy poprzez prześladowanie Falun Gong ślepo wykonują rozkazy Komunistycznej Partii Chin lub dążą do korzyści politycznych, może ich spotkać niepewna przyszłość i nieszczęścia.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 28.07.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku