(Minghui.org) Senat stanu Pensylwania przyjął 5 maja rezolucję nr 98 przeciwko zbrodni grabieży organów kierowanej przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh). Inicjatorem tej rezolucji jest senator stanu Pensylwania Vincent Hughes.

Rezolucja nr 98 stanu Pensylwania

Senator stanu Pensylwania Vincent Hughes reprezentuje 7 dystrykt

Poniżej tekst rezolucji:

Rezolucja

zachęcająca środowisko medyczne tej Wspólnoty do pomocy w podnoszeniu świadomości na temat nieetycznych praktyk przeszczepiania narządów w Chinach.

MAJĄC NA UWADZE, ŻE Falun Gong jest duchową praktyką opartą na zasadach prawdy, życzliwości i cierpliwości, której celem jest osiągnięcie fizycznego i duchowego dobrostanu poprzez ćwiczenia i medytację; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE od lipca 1999 roku praktykujący Falun Gong są prześladowani przez Komunistyczną Partię Chin, co zostało udokumentowane przez Departament Stanu USA, Komisję Stanów Zjednoczonych ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej, Amnesty International, Human Rights Watch i wiele innych organizacji rządowych i organizacji trzeciego sektora; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE prześladowania praktykujących Falun Gong obejmują powszechne stosowanie tortur, przymusową pracę, pranie mózgu oraz inne nadużycia stosowane w pozaprawnych obozach reedukacyjnych poprzez pracę, ośrodkach zatrzymań i więzieniach; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE więźniowie są zmuszani do poddawania się badaniom lekarskim, testom krwi, moczu oraz prześwietleniom, pomimo, że są torturowani; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE system przeszczepiania narządów w Chinach nie spełnia wymogów Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących przejrzystości oraz identyfikowalności ścieżki pozyskiwania narządów, a Chińska Republika Ludowa uniemożliwiła przeprowadzenie niezależnej lub bezstronnej inspekcji, kontroli i weryfikacji systemu przeszczepów; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE Chińska Republika Ludowa wprowadziła w 1984 roku przepisy zezwalające na pobieranie narządów od straconych więźniów; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE były wiceminister zdrowia, Huang Jiefu, przyznał publicznie, że ponad 90% narządów do przeszczepów pobranych od zmarłych dawców pochodziło od straconych więźniów w Chinach; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE narządy były przymusowo pobierane od praktykujących Falun Gong w ośrodkach zatrzymań i więzieniach bez dobrowolnej i świadomej zgody; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE szacuje się, że od 1999 roku ponad 1 milion praktykujących Falun Gong zostało zatrzymanych, a około 65 000 praktykujących zostało zabitych na organy; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE szpitale otrzymują narządy pochodzące z tych więzień, a pobrane organy są następnie wykorzystywane do przeszczepów; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE odbiorcami tych przeszczepów są Chińczycy lub osoby z zagranicy, w tym obywatele Stanów Zjednoczonych; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE rząd Chińskiej Republiki Ludowej nadal zaprzecza doniesieniom, że wiele narządów pobieranych jest bez zgody więźniów, jednak uniemożliwia niezależną weryfikację własnego systemu transplantacyjnego; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE w czerwcu 2001 roku chiński lekarz Wang Guoqi zeznał przed Podkomisji Stosunków Międzynarodowych ds. Operacji Międzynarodowych i Praw Człowieka Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych (ang. United States House of Representatives International Relations Subcommittee on International Operations and Human Rights), że szpitale działają w zmowie z agencjami bezpieczeństwa państwowego w celu pobierania organów od straconych więźniów bez pisemnej zgody dawców organów i że te przeszczepy są lukratywnym źródłem dochodu; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE Departament Stanu USA w swoim raporcie z 2011 roku nt. przestrzegania praw człowieka na świecie stwierdził, że „Zagraniczne i krajowe media oraz grupy obrońców praw człowieka nadal donoszą o przypadkach pobierania organów, w szczególności od praktykujących Falun Gong i Ujgurów”; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE w maju 2012 roku Światowa Organizacja ds. Badania Zbrodni Prześladowań Falun Gong (ang. World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong) opublikowała stenogramy rozmów telefonicznych i nagrania audio rozmów pomiędzy tajnymi agentami śledczymi a wyższymi rangą urzędnikami Komunistycznej Partii Chin, w których kilku z nich wskazało, że władze centralne były świadome [grabieży organów od więźniów Falun Gong] lub zaangażowane w pobieranie organów od więźniów Falun Gong; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE dobrowolna i świadoma zgoda jest warunkiem koniecznym etycznego dawstwa narządów, a międzynarodowe organizacje medyczne stwierdzają, że więźniowie pozbawieni wolności nie są w stanie wyrazić takiej zgody; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE Chińska Republika Ludowa nie uchyliła oficjalnie przepisów wprowadzonych w 1984 roku, które pozwalają na pobieranie narządów od straconych więźniów, w związku z czym wykorzystywanie narządów od straconych więźniów pozostaje nadal legalne; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE oficjalnie podawana liczba przeszczepów w Chinach wzrosła trzykrotnie w skali kraju w latach 1999-2004, równolegle do rozpoczęcia prześladowań Falun Gong; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE obecny współprzewodniczący Komitetu ds. Organów Ludzkich i Transplantacji przy Narodowej Komisji Zdrowia i Planowania Rodziny (ang. National Health and Family Planning Commission's Human Organ and Transplant Committee), dr Huang Jiefu, stwierdził, że Chiny zaprzestaną pozyskiwania organów od straconych więźniów z dniem 1 stycznia 2015 roku, jednak żadna oficjalna agencja Chińskiej Republiki Ludowej nie złożyła takiego oświadczenia, a twierdzenie Huanga nie zostało zweryfikowane przez niezależnych badaczy; 

MAJĄC NA UWADZE, ŻE chińscy urzędnicy przeklasyfikowali więźniów oczekujących na wykonanie wyroku śmierci na „zwykłych obywateli” z prawem do oddania swoich narządów, mimo że wykorzystywanie organów więźniów w celu transplantacji jest wyraźnie zabronione przez międzynarodowe organizacje medyczne; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE w maju 2016 roku Huang Jiefu ogłosił za pośrednictwem państwowych mediów, że w ciągu najbliższych pięciu lat Chiny zwiększą liczbę ośrodków transplantacyjnych ze 169 do 300; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE najnowsze badania szacują, że Chińska Republika Ludowa przeprowadza rocznie znacznie więcej przeszczepów organów niż wskazuje na to oficjalna liczba 10 000, a także więcej niż jakikolwiek inny kraj na świecie, mimo posiadania niewielu dobrowolnych dawców; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE według uaktualnionych danych szacuje się, że co roku w Chinach przeprowadza się od 30 000 do 100 000 przeszczepów bez podania źródeł pochodzenia narządów; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE uaktualnione dowody sugerują, że od 2001 roku nawet 1,5 miliona praktykujących Falun Gong mogło zostać zabitych w wyniku grabieży organów; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE w 2015 roku roczny raport Komisji Stanów Zjednoczonych ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej ponownie wymienił Chiny jako „kraj budzący szczególne obawy” ze względu na poważne naruszenia praw człowieka i nielegalne praktyki pobierania organów i stwierdził, że „Uwięzieni praktykujący Falun Gong są głównym celem ataków”; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE w 2015 i 2016 roku Kongresowa Komisja Wykonawcza ds. Chin (ang. Congressional-Executive Commission on China) potępiła nieetyczne praktyki przymusowego pobierania narządów mające miejsce w Chinach; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE w czerwcu 2016 roku Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych uchwaliła rezolucję 343, w której wyrażono zaniepokojenie z powodu pobierania organów przez Chiny od niewyrażających na to zgody więźniów sumienia, w tym od „dużej liczby osób praktykujących Falun Gong oraz członków innych mniejszości religijnych i etnicznych”; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE praktyka pozyskiwania narządów od więźniów stanowi naruszenie zasad etycznych w medycynie; oraz

MAJĄC NA UWADZE, ŻE zabijanie więźniów w celu sprzedaży ich organów do transplantacji, stanowi niedopuszczalne naruszenie podstawowego prawa do życia; w związku z czym

POSTANAWIA SIĘ, ŻE Senat Pensylwanii wzywa rząd Chińskiej Republiki Ludowej do natychmiastowego zaprzestania praktyki przymusowego pobierania narządów od wszystkich więźniów, a w szczególności od więźniów Falun Gong oraz członków innych mniejszości religijnych i etnicznych; a także

POSTANAWIA SIĘ, ŻE Senat Pensylwanii wzywa rząd Chińskiej Republiki Ludowej do zwiększenia rozliczalności i przejrzystości w systemie transplantacji narządów oraz do ukarania osób odpowiedzialnych za nadużycia; a także

POSTANAWIA SIĘ, ŻE Senat Pensylwanii wzywa rząd Stanów Zjednoczonych do wprowadzenia zakazu szkolenia chińskich lekarzy w zakresie chirurgii transplantacyjnej przez każdy szpital kliniczny w Stanach Zjednoczonych do czasu, aż Chińska Republika Ludowa umożliwi niezależną, bezstronną kontrolę swojej infrastruktury transplantacyjnej; a także

POSTANAWIA SIĘ, ŻE Senat Pensylwanii sugeruje, aby rząd Stanów Zjednoczonych uchwalił przepisy, które będą zabraniały swoim obywatelom otrzymywanie narządów zagranicą, gdzie sposób ich pozyskania nie jest przejrzysty i nie jest możliwy do prześledzenia zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi; a także

POSTANAWIA SIĘ, ŻE Senat Pensylwanii wzywa rząd Stanów Zjednoczonych do rozpoczęcia pełnego i przejrzystego dochodzenia w sprawie praktyk przeszczepiania narządów w Chińskiej Republice Ludowej; a także

POSTANAWIA SIĘ, ŻE Senat Pensylwanii wzywa rząd Stanów Zjednoczonych do zakazania wjazdu do kraju lekarzom zaangażowanym w nieetyczne pobieranie narządów lub operacje transplantacyjne z wykorzystaniem organów pobranych od żywych więźniów w Chinach; a także

POSTANAWIA SIĘ, ŻE Senat Pensylwanii zwraca się do środowiska medycznego tej Wspólnoty o ostrzeżenie pacjentów przed podróżą do Chin po organy; a także

POSTANAWIA SIĘ, ŻE Senat Pensylwanii zachęca środowisko medyczne tej Wspólnoty, by pomogło w podnoszeniu świadomości na temat nieetycznych praktyk przeszczepiania narządów w Chinach; a także

POSTANAWIA SIĘ, ŻE kopie niniejszej rezolucji zostaną przekazane Prezydentowi, Wiceprezydentowi i Sekretarzowi Stanów Zjednoczonych oraz każdemu członkowi Kongresu Pensylwanii.

Wszystkie artykuły, grafiki i treści publikowane na Minghui.org są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie niekomercyjne jest dozwolone, ale wymaga podania tytułu artykułu i linku do oryginalnego artykułu.

Wersja po angielsku: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/9/193618.html

Wersja po chińsku: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/8/美国宾州参院决议-制止中共活摘器官-426738.html